Zápis - 3.12.2014

Kategorie: Zápisy z jednání VV

Zápis z jednání výboru SDH dne 3.12.2014

Zápis z jednání výboru SDH Češov ze dne 3.12.2014

Přítomni: Síka František, Šimonka Josef, Pavlata Tomáš

Omluveni: 0, Nepřítomni: 0

Program:

1.Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

2.Aktualizace dohody o zabezpečení schůzí

3.Blížící se akce do konce roku 2014

4.Údržba zbrojnice

5.Plán činnosti na volební období 2015-2019

6.Zásahová jednotka obce a vzdělávání členů

7.Diskuze

8.Závěr

 

1. Schůzi zahájil starosta sboru František Síka. Zapisovatelem byl navržen Tomáš Pavlata, ověřovatelem zápisu byl navržen Josef Šimonka. Starosta dal hlasovat o zapisovateli a ověřovateli a o programu schůze.

Hlasování 1/2014:

PRO – 3, výbor SDH Češov schválil zapisovatele, ověřovatele zápisu a program schůze.

2. Tomáš Pavlata přednesl návrh na změnu Dohody o zabezpečení schůzí SDH vzhledem ke zvýšení nákupní ceny piva. Starosta SDH dal o novém návrhu hlasovat.

V rámci tohoto bodu byl vznesen návrh na sjednocení nákupu občerstvení na valnou hromadu a členskou schůzi, kdy toto provádí odpovědná osoba a případná spotřeba je pak hrazena z rozpočtu hasičů v nákupních cenách.

Hlasování 2/2014:

PRO – 2 (Šimonka, Síka), Proti – 0, Zdržel se: 1 (Pavlata), aktualizace dohody byla přijata a je přílohou tohoto zápisu.

3. Jednatel SDH Tomáš Pavlata přednesl návrh akcí do konce roku 2014, které by se mohly uskutečnit v klubovně SDH.

Hlasování 3/2014 a 4/2014:

Mikuláš: Pro – 0, PROTI – 3, již je pozdě na organizaci a tím pádem nejistá účast

Vánoční večírek: Výbor nehlasoval, shodl se na tom, že to nechá na členech SDH a bude předneseno na sobotní informační schůzi 6.12. Pokud bude zájem, může se akce uskutečnit.

Silvestr: PRO – 3, Proti – 0, výbor odhlasoval volně přístupný Silvestr každému, kdo bude mít zájem (i nečlenům). Organizace je na každém zúčastněném na základě dohody, zřejmě stylem „každý něco přinese“.

Zpracování dřeva vedle budovy zbrojnice: velitel přednesl návrh na jeho věnování v rámci výhry v tombole.

Hlasování 5/2014:

PRO – 3, Proti – 0, výbor pověřuje jednatele SDH zjištěním množstvím dřeva a v případě jeho množství 3 kubíky jeho darováním v rámci výhry na hasičské zábavě.

4. Jednatel SDH upozornil na nutnost výměny kamen a přestavby komína. Na základě kontroly kominíka budova opět jako vloni neprošla revizí (zpráva již je odevzdaná na obecním úřadě cca květen – červen 2013 spolu s žádostí o řešení situace). Ve zkratce: kamna jsou prohořelá, délka roury do komína neodpovídá výšce komína, v komíně jsou zazděné dva dřevěné trámky, komín je nízký. Jednatel navrhuje zjistit možnost dotace (obec, kraj, různé organizace, EU) na výměnu kamen, zateplení střechy a nový komín. V rámci drobné údržby bude opraven kohoutek u WC, špatně se zavírá.

Hlasování 6/2014:

PRO – 3, Proti – 0, výbor SDH pověřuje jednatele SDH zjištěním možností řešení této věci v rámci dotací a opravou kohoutku na WC.

5. Plán činnosti byl vesměs schválen valnou hromadou dne 22.11.2014. Ohledně pořádání soutěže v rámci výročí 130 let SDH je nutné zjistit spoustu organizačních věcí. Výbor SDH pověřil starostu SDH jednáním s paní Steinerovu ohledně pořádání soutěže a následným případným jednáním s velitelem z Jičíněvse, kde o pořádání okrskového kola též projevili zájem.

Dále bylo apelováno zejména na získávání nových členů, dovybavení sboru zejména savicemi.

6. Velitel p.Šimonka upozornil na nedostatečné proškolení členů SDH a jednotky. Vznesl návrh na konání společné schůzky se starostou obce a zástupci SDH Liběšice, kde by byla tato problematika projednána.

Hlasování 7/2014:

PRO – 3, Proti – 0, výbor pověřuje velitele SDH k jednání o schůzce se zástupci SDH Liběšice a starostou obce ohledně obecní zásahové jednotky a proškolení hasičů.

7. V rámci diskuze přednesl jednatel zprávu o zabezpečení schůzí v měsíci listopadu a dal návrh hlasovat o výdaji 200 Kč, které uhradil jako výdaj kominíkovi za vyčištění komína u hasičské zbrojnice.

Hlasování 8/2014:

PRO – 2 (Síka, Šimonka), Proti – 0, Zdržel se – 1 (Pavlata), výbor schválil zprávu o zabezpečení schůzí a odsouhlasil uhradit náklady na kominíka z rozpočtu SDH.

8. Byly vyčerpány všechny body programu a schůze byla proto ve 20:20 hodin ukončena.

 

V Češově dne 4.12.2014

Zapisovatel:

Ověřovatel:

Starosta SDH:

Komentáře

postPřidat komentář

Nebyly přidány žádné komentáře.